11-08-2017
ИНТЕРВЮ НА ИНЖ. ЧОМАКОВСКИ ЗА В.СТРОИТЕЛ

ИНТЕРВЮ НА ИНЖ. ЧОМАКОВСКИ ЗА В.СТРОИТЕЛ

Пайп систем
Пайп систем

Инж. Чомаковски, поз­дравления за рождения ден на „Пайп Систем”, 13 го­дини от създаването на компанията. Разкажете ни как стартирахте и как се разви тя през годините, за да се превърне в лидер на пазара?

Стартирах компания­та като на шега. Отворих малък склад за търговия с материали за ВиК инстала­ции. Не бях правил някакво предварително проучване за пазара. Постепенно, поради нуждите на инвеститори­те, започнахме да се зани­маваме и със същинското изпълнение на обектите. Така вече не се ограничава­хме само с доставката на материалите, а с цялостното изграждане на инста­лациите. С много работа и експерименти постигнахме успех. Разбира се, не всич­ки наши начинания са били съвсем успешни, но това никога не ни е отказва­ло, защото така се трупа полезен опит. Винаги сме правили всичко със страст и ентусиазъм. И така стиг­нахме до момента, в който нескромно можем да заявим, че сме лидер на пазара в на­шата сфера. Но това е още по-задължаващо. Защото за да продължиш напред, трябва да работиш много. Често цитирам думите на Айнщайн, който казва, че животът е като карането на колело - спреш ли да се движиш, губиш равнове­сие. Опитвам се да предам тази нагласа и на колегите в компанията. Това, че сме направили нещо вчера или миналата година, не трябва да ни спира да се развиваме. Защото движението прави даден човек или компания силни. В общи линии това е моята рецепта за успеха.

Изпълнили сте стоти­ци обекти. Кои бяха най- значимите и най-предизви- кателните, по които сте работили?

Да, имаме над 500 изпъл­нени обекта. Значимите са много. Казвал съм го и пре­ди, че за мен изпълнението на всеки обект е като раж­дането на дете. Отглеждаш го и го пускаш в живота.Един от най-предизвикателните обекти беше военната база „Ново село”. Влязохме там в момент, в който все още не бяхме на това ниво, на което сме сега. Имаше и една нагласа, че там не се плаща навреме, а изискванията са много ви­соки. Точно тези високи кри­терии обаче ме заинтригу­ваха. Успяхме да си свършим работата и дори получихме референции от една от най- големите фирми в Европа, която беше главен изпълни­тел - Bilfinger Berger. На този обект аз и екипът на компа­нията научихме много уро­ци. Човек не трябва винаги да остава само в зоната си на комфорт, а да приема новите предизвикателства. Защото преодоляването на всяка трудност е трупане на опит, който ни води до следващото ниво. Така вече 13 години с „Пайп Систем” се изкачваме по стълбичката на успеха.

Върху кои други знакови обекти сте работили?

Участвали сме в изпъл­нението на почти всички имиджови обекти в Бълга­рия: двата най-големи мола-Paradise Center и Sofia Ring Mall, IKEA, Капитал Форт, множество жилищни сгра­ди, магазини на Kaufland, фабрики, Завода за механично-биологично третиране на отпадъци и др. Работили сме с най-сериозните инвес­титори и предприемачи на пазара. В момента изпълня­ваме близо 80 обекта на те­риторията на цялата стра­на. Стремим се да дадем на инвеститорите най-добра­та цена, не вземаме аванс, дори голяма част от обек­тите финансираме на 100%, и се опитваме да съобразим срока изцяло с възложителя.

Освен задължителна­та гаранция по време на строителството ние сме първата фирма, която дава нотариално заверена га­ранция със срок 10 години, а не стандартните 5 го­дини, както е по Закона за устройството на терито­рията (ЗУТ). Това не е наше задължение, но въпреки това го правим в услуга на клиен­та.

За „Пайп Систем” е характерно, че винаги се стреми да бъде в крак с най-новите тенденции в строителния бранш. Раз­кажете ни какви са послед­ните услуги и продукти, които предлагате за Ва­шите клиенти? Какви са предимствата на пълния инженеринг?

Ние искаме да влезем на обектите още на етап проектиране, но не за да залагаме определени ма­териали, а за да предложим най-доброто решение. Под­готвяме нашия проект и го представяме на инвестито­ра. След това участваме на търг, в който са поканени няколко фирми. Ако пред­ложим най-добрата цена и бъдем избрани - сключваме договор и изпълняваме обек­та. Вече казах за допълни­телната гаранция, която даваме, но при желание на инвеститора също поемаме и поддръжката на обекта на максимално коректна цена. В общи линии това е концеп­цията за пълния инженеринг - проектиране, изпълнение и поддръжка. Полагаме доста усилия за този подход към нашите клиенти.

В Западна Европа е мно­го разпространено напри­мер дадена фирма да поеме услугите, свързани с цялата електромеханична част на проекта - всички инстала­ции, освен ВиК и отопление, вентилации и електро. Това е нашата нова цел, ние също ще се опитаме да го напра­вим, в началото с помощта на наши партньори. Поста­вили сме си за цел да нало­жим този подход в рамките на следващите три години. За това трябва да се пре­дизвика и интересът на ин­веститорите.

Как преценявате кон­куренцията във Вашата сфера?

Когато говорим за ВиК и пожарогасене, като че ли в последните години няма­ме сериозна конкуренция. Винаги съм отговарял на въпроса кои са нашите кон­куренти с „Всички, но в съ­щото време и никой". Като цяло конкуренти могат да бъдат както една малка бригада от двама-трима души, които идват на обек­та с една кола, нямат офис, нито осигуровки, абсолютно нелегални, така и една голя­ма компания.

Навремето, когато стартирах бизнеса във ВиК сектора, много приятели ми казваха, че това е най- подценената специалност в строителния процес от гледна точка на обема. Смятаха, че няма поле за развитие. Но с годините до­казахме, че именно с работа в този сектор успяваме да направим доста сериозен обем. На трудов договор в „Пайп Систем" са близо 250 души. Средно месечно от началото на годината през нашите обекти мина­ват между 400 и 500 души с подизпълнителите. През ми­налата година реализирахме оборот в размер на 23 млн. лв. През тази година сме си поставили за цел да имаме ръст от поне 10%. Така че когато човек намери правил­ния подход към нещата и се движи в правилната посока, хубавите неща се случват. Доказахме го за тези 13 го­дини.

За всяка успешна ком­пания екипът е много ва­жен. Как в „Пайп Систем” създавате добър екип?

Аз винаги съм имал сантимент към хората, а не към материалното и ма­шините. За мен най-голя­мата инвестиция е тази в човешкия ресурс, в хората, които работят. Дори мно­го пъти сме имали споро­ве дали трябва да влагаме средства в създаването на складове, бази или в за­купуването на механизация.

Винаги съм бил противник на това. Не че нямаме въз­можност, а защото смятам, че трябва да се обръща по­вече внимание на хората. Техниката винаги можеш да я вземеш под наем. Дори по този начин можеш да си направиш по-добре финансо­вата сметка, когато калку­лираш точно какви машини ще са ти необходими за из­пълнението на даден обект. В крайна сметка трябва или да си шеф на фирма за меха­низация, или да си мениджър, който ръководи своя екип.Постоянно развиваме служителите, които рабо­тят в „Пайп Систем". Дър­жим и от тях да не спират да израстват в кариерата. Защото го има и този мо­мент, когато някой дос­тигне до дадено ниво и си казва „това ми стига". При мен този вариант не е въз­приет. Трябва винаги да се стремим да се развиваме. Казвам на колегите, че ви­наги трябва да се опитваме да ставаме по-добри, да сме търсени на пазара. И ако аз не мога да ги задържа, това ще е сигнал към мен, че не правя нещо както трябва. Но не искам чиновници. Ис­кам хора, които са профе­сионалисти. Предпочитам някой да работи във фирма­та една година и след това да потърси ново предизвика­телство, отколкото да не се развива за пет години.Искам хора, които се доказват, борят се, стремят се да стават все по-добри. А моята задача е да им осигуря условия за работа и заедно да постигаме просперитет.

Как оценявате актуалната ситуация в строителния сектор, какви са основните предизвикателства пред бранша?

Някои колеги казват, че има бум в строителството. За „Пайп Систем" това е нещо нормално, защото ние винаги сме имали работа. Споменавал съм го и преди, ние не се занимаваме с обществени поръчки, защото явно нямаме опит в тази област. Предпочитаме да се занимаваме с частни инвестиции. Според мен една фирма, която е добре организирана и структурирана, не се влияе от конюнктура­та на пазара. Ние старти­рахме 2004 г., минахме през т. нар. криза 2009 - 2011 г. През този период не сме спирали да се развиваме. Ако човек иска да се адап­тира и да намери своето място на пазара, той го прави. Защото строител­ство винаги ще има. Зависи само кой ще го изпълнява. За това никога не съм се при­теснявал от ситуацията в сектора. Защото за нас па­зарът е достатъчно добър. И преди, и сега, вероятно и за в бъдеще. Това зави­си единствено от нашите действия, а не толкова от външните фактори. Иначе действително, когато се кача на някоя от по-високи­те сгради в София, виждам, че крановете са значително повече в сравнение с по-пре- дишните периоди. Дай Боже, тази тенденция да продъл­жи, защото така ще има работа за всички. Виждам само позитивни неща пред строителния бранш.

Освен главен изпълни­телен директор на компа­нията Вие сте и член на Управителния съвет на Камарата на строители­те в България (КСБ)? Кои според Вас трябва да са основните приоритети на браншовата организа­ция днес?

Напоследък доста раз­съждавам върху този въ­прос. Камарата на строи­телите в България върши страхотна работа за подо­бряване на комуникацията между строителните фирми и държавата. Европейски­те фондове и бюджетните средства са много важни за компаниите от бранша. Но също така има и голям пазар, който не е свързан с обществените поръчки.Нямам точна статистика, но смятам, че частните ин­вестиции в България не са малко. За това смятам, че Камарата трябва да има и по-голям ангажимент в тази насока, към фирмите члено­ве, които не работят по об­ществени поръчки.Другото нещо, което би било полезно, е да се заси­ли контролната функция на КСБ, ако трябва дори да се създаде някакъв вътрешен контролен орган, който да извършва проверки по обек­тите. По този начин ще се види дали тези фирми, които работят на строителните площадки, са изрядни. Смя­там, че това ще бъде по­лезно за бранша, ще доведе до своеобразен естествен подбор, който ще остави на пазара фирмите, които на­истина са добри работода­тели и плащат данъци, оси­гуровки, спазват законите.

Вие координирате ко­муникацията между КСБ и Българската агенция за ин­вестиции (БАИ). По какъв начин си сътрудничат две­те организации? Какви са начините да се привлекат повече частни инвестиции в сектора?

Поставили сме си за цел от месец септември да започнем по-сериозна кому­никация. Идеята ни е първо да изчистим вижданията си за това кой какво прави от двете страни и след това ще започнем да преценява­ме как можем да си бъдем полезни и да помогнем за привличането на повече частни инвестиции в сек­тора. Трябва да се обръща много сериозно внимание на частните инвеститори, които идват в България и са готови да вложат средства у нас. През годините съм бил свидетел как компании са оттегляли своите на­мерения за стартиране на проекти в страната заради административни пречки или ако са ги започвали, са се сблъсквали с редица бю­рократични изисквания. В крайна сметка, ако дойде външен инвеститор, той ще вложи определени сред­ства и по този начин ще има повече работа за бъл­гарските фирми, които ще изпълнят строителството на обектите. Някой сега сигурно ще каже, че те ис­кат проектите да бъдат изпълнявани на много ниски цени. Аз имам много голям опит с работата със запад­ни инвеститори от гледна точка на изпълнението на проекти и мога да заявя, че не съм имал проблеми с раз­плащането. Трябва само да се изпълняват поставените условия. За това е нужно да работим в тази насока. Бъл­гария е атрактивна страна и тук могат да бъдат реа­лизирани голям брой чужди инвестиции. Надявам се, че съвместната работа меж­ду КСБ и БАИ ще помогне за това, аз лично ще работя като член на ръководство­то на Камарата в тази на­сока.

Какво е мнението Ви за в. „Строител”?

Вестник „Строител" е медия, която определено си заслужава адмирациите. Той не е наследник на нещо старо, каквито са повече­то случаи. Официалният орган на КСБ е създаден от нулата и днес вече е най- качествената, най-разпознаваемата и най-добре информиращата медия в нашия бранш. „Строител" достига до всички фирми в строителния бранш, до държавните учреждения и до над 70 посолства. Из­ключително коректно се отразяват всички новини в сектора. Никога не съм за­белязал дори нотка на жъл- тина, а както знаете, не само в България жълтите новини продават медиите. Поздравления за екипа на в. „Строител", защото знам колко усилия са необходими, за да стане нещо разпоз­наваемо, търсено и лидер в своята област! Пожелавам Ви все така да продължава­те да се развивате!

Наскоро и Вие имахте рожден ден. Какво си поже­лахте?

Ако пак трябва да пери­фразирам Айнщайн - да не спирам да се движа. Защото така човек постига равно­весие, развива се и се чув­ства доволен от живота. Това пожелавам и на всички колеги и на читателите на в. „Строител“!