17-04-2019
ПАЙП СИСТЕМ АД е първата фирма от клиентите на Бюро Веритас България, която поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018

ПАЙП СИСТЕМ АД е първата фирма от клиентите на Бюро Веритас България, която поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018

Днес на 17.04.2019г. в централния офис на ПАЙП СИСТЕМ АД управителят на БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ г-н Станимир Смилков официално връчи на Изпълнителния директор на ПАЙП СИСТЕМ АД инж. Николай Чомаковски сертификат за внедрена действаща система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 45001:2018. С над 190 годишния си опит, Бюро Веритас е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Високото ниво на услугите, които предоставя помага на нашите на своите клиенти им помога да посрещнат с увереност растящите изисквания към качеството, безопасността, грижата за околната среда и социалната отговорност. От изключителна важност е да се отбележи, че ПАЙП СИСТЕМ АД е първата фирма от клиентите на Бюро Веритас България, която поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018 и е успешно сертифицирана. Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане, предоставя надежден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Разработен, за да помогне на организации от всякаква големина и от различен индустриален сектор, новият международен стандарт се очаква да намали нараняванията и заболяванията, свързани с работните места, навсякъде по света. Според изчисленията на Международната организация на труда (МОТ) от 2017 г. годишно се наблюдават 2,78 милиона смъртни случая, настъпили на работните места. Това означава, че всеки ден близо 7 700 души умират от свързани с работата заболявания или наранявания. Освен това всяка година се случват 374 милиона нефатални трудови злополуки и заболявания, много от които водят до продължителни отсъствия от работа. Надеждата за промяна е в ISO 45001, разработен от ISO/PC 283 „Системи за управление на здраве и безопасност при работа”, чийто секретариат се поддържа от Британския институт за стандартизация (BSI). Повече от 70 страни бяха пряко ангажирани в създаването на този важен документ. Стандартът предоставя на правителствените агенции, индустрията и други засегнати заинтересовани страни ефективно и практическо ръководство за подобряване на безопасността на работниците в държавите по света. С помощта на лесна за използване рамка стандартът може да се прилага за предприятия и за производствени съоръжения, независимо от местоположението им. В началото на месец март ПАЙП СИСТЕМ АД премина през ресертификационен одит, по време на който освен новото допълнение по ISO 45001:2018 в гамата от сертификати, защити действащата Интегрирана система за управление на качеството, по околната среда, здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018 и разшири обхвата си на сертификация, във връзка с дейностите си, като Главен изпълнител: „Строителство, изпълнение на строителни и монтажни работи на всички видове строежи, включително гражданско строителство, строителство на обществени, жилищни и индустриални сгради; строителство на хидротехнически съоръжения; строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи; изграждане и поддръжка на електроинсталации; изграждане, поддържане и ремонт на сгради и съоръжения; проектиране, изграждане и поддръжка на системи за водоснабдяване и канализация (ВиК), спринклерни и пожарогасителни системи; изграждане и поддръжка на системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК); търговия с продукти за строителството;“