01-03-2016
Пайп Систем член на БАВ

Пайп Систем член на БАВ

БАВ пред­став­ля­ва Бъл­га­рия в най-ав­то­ри­тет­ни­те меж­ду­на­род­ни бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции – ЕUREAU (Евро­пей­ска федерация на на­ци­о­нал­ни­те асо­ци­а­ции по ВиК ус­лу­ги), EWA (Евро­пей­ска асо­ци­а­ция по водите), IWA (Меж­ду­на­род­на асо­ци­а­ция по водите) и под­дър­жа двус­тран­ни кон­так­ти със съ­от­вет­ни­те бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции от мно­го ев­ро­пей­ски стра­ни.

Българската асоциация по водите е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г., гр. София. В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси. Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества "ВиК", проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.

Пайп Систем с гордост прие титлата "член на БАВ" и се асоциира с инициативата за влагане на "качествени" продукти. Маркировката „Знак за качество на БАВ“ е вид гаранция за инвеститора. „Знакът за качество на БАВ“ е аналог на европейски маркировки като Грис в Австрия, ЕнПиЕм в Норвегия, КИВА в Холандия, а е доказано, че тези маркировки работят ефективно в редица развити страни, повече от 20-30 години.