CAREERS

Be part of our family

Career Opportuninties is a program carried out by Pipe System to provide with an opportunity for young people with no experience in the execution of water supply and sewerage network and sprinkler installations to gain practice and ger in touch with actual execution of major construction projects. The goal of this apprentice program is to create teams of young and skilled plumbers and provde them an option to grow in the company’s hierarchy based on their achievements.

   

   

ОБЕКТОВ РЪКОВОДИТЕЛ ОВиК

ОТГОВОРНОСТИ:


Управлява и координира всички дейности, свързани с ОВиК мрежи и съоръжения на конкретен строителен обект:

 • Познава видовете сградни инсталации и съответните съоръжения.
 • Познава строителните процеси, свързани с изграждане на инсталации
 • Отчита и участва в управлението на строителните процеси по част ОВиК.
 • Участва в процеса по комуникация с възложители, строителен надзор, проектанти
 • Ръководи процеса по изпълнение на възложените за изпълнение проекти по част ОВиК на обекта със съответния подизпълнител.
 • Осъществява координация с другите специалности на обекта и обектовото ръководство.
 • Осигурява поддръжка по технически въпроси на обектовото ръководство по част ОВК.
 • Преглежда и контролира планирания график спрямо актуалния напредък по част ОВиК
 • Инициира и проверява ежедневен и ежеседмичен план за извършените СМР по част ОВиК
 • Носи отговорност за проследяване и сигнализиране изпълнение на проекта според договорените условия със съответния подизпълнител.


ИЗИСКВАНИЯ: 

   

 • Образование: Висше строително образование в областта на ОВиК
 • Трудов стаж: Минимум 3 години стаж на подобна длъжност.
 • Личностни качества: Аналитично мислене, ориентираност към резултат, умение за управление на разнообразни екипи и проекти, умение за спазване на приоритети, организираност
 • Възможност за пътувания в страната
 • Шофьорска книжка, категория ВКОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Работа по иновативна методология в строителството
 • Отлично заплащане, социален пакет
 • Работа в екип от висококвалифицирани специалисти
 • Възможност за управление на големи проекти


Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR
Пайп систем

СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за намирането на стоки, договаряне на цени и снабдяване с материали;
 • Поддържа връзка и комуникира с доставчици на поверените му продуктови групи;
 • Комуникира с конкретен служител от страна на доставчика, определен да работи с Пайп Систем;
 • Ежедневно се самообучава по продуктовите групи;
 • Ежедневно проверява и следи за наличностите на поверените му продуктови групи;
 • Прави заявки към одобрените доставчици в писмен вид при текущи нужди или недостатъчна наличност, като преди това го съгласува с Директор Дирекция Снабдяване;
 • При доставка проверява дали съответстват количества, цени и съпътстващи документи (фактура, протокол, стокова разписка, сертификати, декларации за съответствие);
 • Изисква към всяка заявена стока съответния пълен набор от документи (фактура, протокол, стокова разписка, сертификати, декларации за съответствие) и отговаря за съхранението им;
 • Вписва в регистъра на заявките всяка една заявка за стока;
 • Съхранява в електронен вариант на сървъра всички направени заявки;
 • Предава в електронен вид и на хартия всички сертификати от производител заедно с декларации за съответствие от продавача за съхранение в база данни;
 • Заприхождава заявената стока и ежедневно изпраща документацията към отдел счетоводство;
 • Обработва и актуализира цените на съответните продуктови групи;
 • Отговаря за рекламации при повреда или несъответствие на стоката;
 • При рекламация на получена стока от доставчик, информира доставчика и проследява процеса по връщането и замяната в писмен вид по одобрена бланка;
 • Спазва утвърдените правила, описани в процедурите и инструкциите от сертифицираната Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
 • При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или лична тайна.


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Опит на подобна позиция (за предпочитане в строителния бранш);
 • Комуникативни умения;
 • Организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Техническото образование ще бъде считано за предимство;
 • Работа с ERP система е предимство;
 • Език: владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност: владеене на MS EXCEL, MS WORD, MS OUTLOOK;
 • Делова кореспонденция – отлични познания;
Пайп систем

Заварчик на стоманени и медни тръби

Изисквания за позицията:

 • Опит с електродъгови заварки
 • Валиден документ за правоспособност - метод 111 (за ъглови шевове / тръби)
 • Стаж като заварчик - 2 години
 • Да разчита техническа документация - препоръчително
 • Способност за работа в екип   

   

Моля, изпращайте автобиографиите си само на български език, ние ще се свържем с одобрените кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

PLEASE, APPLY HERE

Browse
Message successfully sent!

Message successfully sent!
Thank you!