PSS Construction Строителен
мениджър
Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

КОНТРОЛЕН БЛОК

Пайп систем

Петя Гечева
Ръководител контролен блок
gecheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ева Иванчевa
Ръководител качество и организация на строителството
ivancheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станимир Златев
Ръководител поддръжка и гаранционно обслужване
zlatev@pipesystem.bg

Пайп систем

Адриана Косинкова
Ръководител екип пропускателен режим и поддържка на системи
kosinkova@pipesystem.bg

Пайп систем

Валентина Вълчева
Експерт финансов контрол
valcheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Любомир Григоров
Експерт финансов контрол
grigorov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Николай Начев
Специалист качество
nikolay.nachev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Никола Есмеров
Специалист качество
esmerov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Сибирски
Главен юрисконсулт
sibirski@pipesystem.bg

Пайп систем

Зоя Боцева
Mладши юрисконсулт
botseva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Ива Иванова
Технически сътрудник КБ
iva.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Пайп систем

Ваня Гунева
Мениджър финанси и контролинг
guneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Бойка Иванова
Финансов анализатор
b.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Йорданка Коленкова
Главен счетоводител
kolenkova@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Ненков
Оперативен счетоводител
nenkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариана Киройчева
Оперативен счетоводител
kiroycheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Биляна Ганчева
Оперативен счетоводител
gancheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Антоанета Богданова
Оперативен счетоводител
a.bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Лидия Петрова
Експерт ТРЗ
petrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Християна Петрова
Младши експерт ТРЗ
h.petrova@pipesystem.bg

Пайп систем

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Пайп систем

Далия Гецова
PR
getzova@pipesystem.bg

Пайп систем

Венета Георгиева
Офис мениджър
veneta.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

Антония Владимирова
Офис мениджър
vladimirova@pipesystem.bg

ЕКИП ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Пайп систем

Лора Веселинова
Ръководител екип човешки ресурси
veselinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариета Костадинова
Специалист човешки ресурси
kostadinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мариана Бонева
Специалист човешки ресурси
boneva@pipesystem.bg

ЕКИП ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Пайп систем

инж. Илко Миланов
Мениджър софтуерно развитие
milanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Петър Попстоянов
Експерт системен софтуер на БД
popstoyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Велиана Златкова
Младши инженер проектант 3D
zlatkova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мартин Симеонов
Специалист oбработка на данни
simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

ЕКИП ОФЕРТИ

Пайп систем

Валентина Димитрова
Директор продажби и проекти
valentina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Албена Ангелова
Координатор – oфертен отдел
angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

Ирина Миладинова
Технически сътрудник
miladinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Механджиев
Старши специалист офериране и договаряне
mehandzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Али Юмеров
Старши специалист офериране и договаряне
yumerov@pipesystem.bg

Пайп систем

Диан Илев
Специалист офериране и договаряне
ilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Александра Радославова
Младши специалист офериране и договаряне
radoslavova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Цветомир Катеринов
Специалист офериране и договаряне – част електро
katerinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Галя Стоянова
Строителен технолог
g.stoyanova@pipesystem.bg

ЕКИП ПРОЕКТАНТИ

Пайп систем

инж. Димитър Манолов
Инженер проектант
manolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Свилен Стоилов
Инженер проектант
stoilov@pipesystem.bg

Пайп систем

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО

Пайп систем

инж. Георги Василев
Ръководител проекти
vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Калоян Павлов
Ръководител проекти
pavlov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Богословов
Ръководител проекти
bogoslovov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Миличин
Ръководител проекти
milichin@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Александър Кехайов
Ръководител проекти
a.kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Адрияна Дакова
Ръководител проекти
dakova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Павел Докузов
Обектов ръководител
dokuzov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кузманов
Обектов ръководител
kuzmanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Никола Чолаков
Обектов ръководител
cholakov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Хаджиев
Технически ръководител
hadzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станьо Иванов
Технически ръководител
stanyo.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илия Илиев
Технически ръководител
iliya.iliev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Пламен Буюклийски
Технически ръководител
buyukliyski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Поцков
Технически ръководител
potskov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Красимир Стоянов
Технически ръководител
stoyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Калайджиев
Технически ръководител
kalaydzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Милен Кабаков
Технически ръководител
kabakov@pipesystem.bg

Пайп систем

Тони Рупов
Технически ръководител
rupov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Димитър Шарбанов
Технически ръководител
sharbanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Стойно Димитров
Технически ръководител
stoyno.dimitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Николай Йорданов
Помощник технически ръководител
n.yordanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Иванов
Помощник технически ръководител
dimitar.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Любослав Данов
Помощник технически ръководител
danov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Трендафилов
Помощник технически ръководител
trendafilov@pipesystem.bg

Пайп систем

Радостин Мaтаков
Помощник технически ръководител
matakov@pipesystem.bg

Пайп систем

Малин Калайджиев
Помощник технически ръководител
malin.kalaydzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Антонио Петров
Помощник технически ръководител
antonio.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илияна Димитрова
Специалист ПТО
dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Любов Иванова
Специалист ПТО
l.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христина Младенова
Специалист ПТО
mladenova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ана Нейкова
Специалист ПТО
neykova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Марина Арсова
Специалист ПТО
arsova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Ренета Иванова
Специалист ПТО
reneta.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Виолета Ковачева
Специалист ПТО
kovacheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Гюлсюм Чикал
Специалист ПТО
chikal@pipesystem.bg

Пайп систем

Изабела Пейчинова
Технически сътрудник
peichinova@pipesystem.bg

ЕКИП АРХИТЕКТИ

Пайп систем

арх.Христина Христова
Архитект
hristova@pipesystem.bg

Пайп систем

арх.Сибел Сербест
Архитект
serbest@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Зорница Георгиева
Архитект
zornitsa.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

НАПРАВЛЕНИЕ ИНСТАЛАЦИИ

Пайп систем

Ралица Томова
Директор направление инсталации
tomova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Петър Вълчев
Главен инженер
valchev@pipesystem.bg

ЕКИП ВИК

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Кристиян Дюлев
Ръководител проекти инсталации
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Деков
Групов технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Групов технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев
Технически ръководител
t.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Хасан Бимов
Технически ръководител
bimov@pipesystem.bg

Пайп систем

Сара Попова
Технически ръководител
popova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Денис Кехайов
Технически ръководител
kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Тодоров
Технически ръководител
d.todorov@pipesystem.bg

Пайп систем

Петър Мунин
Технически ръководител
munin@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Стефан Кирилов
Помощник технически ръководител
kirilov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Мая Баталова
Специалист ПТО
vasileva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Стоянка Костова
Специалист ПТО
kostova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослав Петров
Специалист ПТО
m.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист оценяване и остойностяване
n.gergova@pipesystem.bg

ЕКИП ОВИК

Пайп систем

инж. Илия Николаев
Ръководител проекти ОВиК
nikolaev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станислав Минчев
Обектов ръководител ОВиК
minchev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Иван Нейков
Обектов ръководител ОВиК
neykov@pipesystem.bg

ЕКИП ЕЛЕКТРО

Пайп систем

инж. Боян Боянов
Ръководител проекти eлектро
boyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Калин Грънчаров
Обектов ръководител eлектро
grancharov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ангел Иванов
Обектов ръководител eлектро
a.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Елвир Зелев
Обектов ръководител eлектро
zelev@pipesystem.bg

Пайп систем

Станислав Динов
Tехнически ръководител електро
dinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Георгиев
Tехнически ръководител електро
mihail.georgiev@pipesystem.bg

ЕКИП ГЕОДЕЗИСТИ

Пайп систем

инж. Марио Топалов
Геодезист
topalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Алексей Костов
Геодезист
kostov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Александър Николов
Геодезист
a.nikolov@pipesystem.bg

ЕКИП ПОДДРЪЖКА И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено
gorshteyn@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Александър Милов
Специалист помпи и помпени съоръжения
milov@pipesystem.bg

ЕКИП "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

Пайп систем

инж. Димитър Димитров
Ръководител ЗБУТ и координатор ОС
d.dimitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Радостина Герашка
Експерт ЗБУТ и QM
gerashka@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ивелин Симеонов
Експерт ЗБУТ
ivelin.simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

Весела Велинова
Експерт ЗБУТ
velinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Венелин Зарев
Експерт ЗБУТ
zarev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илиян Хаджиев
Експерт ЗБУТ
iliyan.hadzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Пейчо Велинов
Отговорник ЗБУТ
p.velinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Стелиян Трояновски
Отговорник ЗБУТ
troyanovski@pipesystem.bg

Пайп систем

СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА

Пайп систем

инж. Мария Димова
Директор снабдяване
dimova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Андрей Чомаковски
Директор логистика
a.chomakovski@pipesystem.bg

Пайп систем

Лиляна Иванова
Специалист снабдяване
ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Денис Борисов
Специалист снабдяване
denis.borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Екатерина Китова
Специалист снабдяване
kitova@pipesystem.bg

Пайп систем

Деляна Стоянова
Специалист снабдяване
d.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Антоанета Цекова
Специалист снабдяване
sklad@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Валентина Видинова
Специалист снабдяване
vidinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Милчо Соколов
Отговорник автотранспорт
sokolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мартин Недялков
Организатор товаро-разтоварна дейност и логистика
nedyalkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Станимир Георгиев
Специалист поддръжка машини
s.georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Христо Христов
Технически сътрудник
h.hristov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослава Касъклиева
Технически сътрудник отдел логистика
kasaklieva@pipesystem.bg