PSS Construction Строителен
мениджър
Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

Административен отдел

Пайп систем

Ралица Томова
Административен и HR Мениджър
tomova@pipesystem.bg

Пайп систем

Далия Гецова
Маркетинг Специалист
getzova@pipesystem.bg

Пайп систем

Зорница Илиева
Юрисконсулт на Изпълнителния директор
z.ilieva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илко Миланов
Мениджър софтуерно развитие
milanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Сибирски
Главен Юрисконсулт
sibirski@pipesystem.bg

Пайп систем

Зоя Боцева
Mладши юрисконсулт
botseva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Димитров
Ръководител БЗР и Координатор ОС
d.dimitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Радостина Герашка
Експерт БЗР и QM
gerashka@pipesystem.bg

Пайп систем

Пейчо Велинов
Експерт ЗБУТ
p.velinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Ивелин Симеонов
Експерт ЗБУТ
ivelin.simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

Антония Владимирова
Офис Мениджър
vladimirova@pipesystem.bg

Пайп систем

Венета Георгиева
Офис Мениджър
veneta.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариета Костадинова
Специалист HR
kostadinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Николета Митева
Специалист HR
miteva@pipesystem.bg

Пайп систем

Лора Веселинова
Специалист HR
veselinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Финансово-счетоводен отдел

Пайп систем

Ваня Гунева
Мениджър финанси и контролинг
guneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Афродита Миланова
Експерт Финансови Институции
milanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Светлана Динева
Заместник финансов мениджър
dineva@pipesystem.bg

Пайп систем

Йорданка Коленкова
Главен счетоводител
kolenkova@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Ненков
Оперативен счетоводител
nenkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Теодора Пенева
Оперативен счетоводител
peneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариана Киройчева
Оперативен счетоводител
kiroycheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Лидия Петрова
Експерт ТРЗ
petrova@pipesystem.bg

Пайп систем
Пайп систем

Валентина Димитрова
Директор Продажби и Проекти
valentina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Георгиев
Директор строителство
georgiev@pipesystem.bg

Екип организация на строителството

Пайп систем

инж. Станислав Керанов
Директор ОРС - Строителство
keranov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мартин Симеонов
Експерт ОРС - Обработка на данни
simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

Кристин Стоядинова
Технически сътрудник ОРС
stoyadinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Любомир Григоров
Технически сътрудник ОРС
grigorov@pipesystem.bg

Пайп систем

Сияна Мишева
Технически сътрудник ОРС
misheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Петър Деспов
Технически сътрудник ОРС
despov@pipesystem.bg

Офертен Отдел

Пайп систем

инж. Паолина Иванова
Координатор – Офертен отдел
p.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Весела Велинова
Технически сътрудник
velinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Механджиев
Старши Специалист оферти
mehandzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кралев
Старши Специалист оферти
kralev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Али Юмеров
Специалист оферти
yumerov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мария Стойкова
Специалист Офериране и договаряне
stoykova@pipesystem.bg

Пайп систем

Диан Илев
Младши специалист оферти
ilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Станислав Минчев
Специалист оферти-строителство ОВиК
minchev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Цветомир Катеринов
Специалист Оферти - част Електро
katerinov@pipesystem.bg

Отдел Проектанти

Пайп систем

инж. Мария Иванова
Старши Инженер проектант
m.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Свилен Стоилов
Инженер проектант
stoilov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Манолов
Инженер проектант
manolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Невин Шевкед
Младши инженер проектант
shevked@pipesystem.bg

Пайп систем

Мария Петрова
Младши инженер проектант
maria.petrova@pipesystem.bg

Направление Строителство

Пайп систем

инж. Петър Вълчев
Главен инженер
valchev@pipesystem.bg

Пайп систем

Албена Ангелова
Координатор Строителство
angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ради Зюмбюлски
Ръководител проекти
zyumbyulski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Василев
Ръководител проекти
vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илчо Илиев
Ръководител проекти
iliev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Линева
Ръководител проекти
lineva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Галя Стоянова
Ръководител проекти
g.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Адрияна Дакова
Ръководител проекти
dakova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Калоян Павлов
Ръководител проекти
pavlov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кузманов
Ръководител проекти
kuzmanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Богословов
Ръководител проекти
bogoslovov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Боян Боянов
Ръководител проекти ел.инсталации
boyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Кристиян Дюлев
Ръководител проекти направление Инсталации
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илия Николаев
Ръководител проекти ОВК
nikolaev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Иван Горанов
Обектов ръководител
goranov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Стоян Енгьозов
Обектов ръководител
engyozov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Вълев
Технически ръководител
valev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Иван Деков
Технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев
Технически ръководител
t.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Любомир Колев
Технически ръководител
l.kolev@pipesystem.bg

Пайп систем

Божидар Семерджиев
Технически ръководител
semerdzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

Румен Паскалев
Технически ръководител
paskalev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Константин Стоянов
Технически ръководител
k.stoyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Шишков
Технически ръководител
shishkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Румен Радославов
Технически ръководител
radoslavov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Павел Докузов
Технически ръководител
dokuzov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Хаджиев
Технически ръководител
hadzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Налбантов
Технически ръководител
nalbantov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Калайджиев
Технически Ръководител
kalaydzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Йорданов
Технически ръководител
n.yordanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Людмил Богоев
Технически ръководител
bogoev@pipesystem.bg

Пайп систем

Александър Цинцарски
Технически ръководител
tsintsarski@pipesystem.bg

Пайп систем

Емил Савов
Технически ръководител
e.savov@pipesystem.bg

Пайп систем

Милен Кабаков
Технически Ръководител
kabakov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Милен Маринов
Технически ръководител
marinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Стоян Славков
Tехнически Ръководител част Електро
slavkov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Станислав Динов
Tехнически Ръководител част Електро
dinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Никола Есмеров
Технически ръководител
esmerov@pipesystem.bg

Пайп систем

Галин Георгиев
Помощник Технически ръководител
g.georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Денис Кехайов
Помощник Технически ръководител
kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Николов
Помощник технически ръководител
nikolay.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Тони Рупов
Помощник технически ръководител
rupov@pipesystem.bg

Пайп систем

Хасан Бимов
Помощник Технически ръководител
bimov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Илиев
Помощник Технически ръководител
nikolay.iliev@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Трендафилов
Помощник Технически ръководител
trendafilov@pipesystem.bg

Пайп систем

Сара Попова
Помощник Технически ръководител
popova@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Пенчев
Помощник Технически ръководител
penchev@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Динков
Помощник Технически ръководител
office@pipesystem.bg

Пайп систем

Любослав Данов
Помощник Технически ръководител
office@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Иванов
Помощник Технически ръководител
dimitar.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Венцеслав Ников
Специалист Поддръжка машини
nikov@pipesystem.bg

Пайп систем

Станимир Георгиев
Помощник Специалист Поддръжка машини
s.georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Александър Милов
Специалист помпи и помпени съоръжения
milov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Марио Топалов
Геодезист
topalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Алексей Костов
Геодезист
kostov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Галина Димитрова
Специалист ПТО
galina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Мая Баталова
Специалист ПТО
vasileva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илияна Димитрова
Специалист ПТО
dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Стоянка Костова
Специалист ПТО
kostova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Маргарита Кенанска
Специалист ПТО
kenanska@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Любов Иванова
Специалист ПТО
l.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Гергана Димитрова
Специалист ПТО
g.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослав Петров
Специалист ПТО
m.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Цветомила Ерменлиева
Специалист ПТО
ermenlieva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христина Младенова
Специалист ПТО
mladenova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ана Нейкова
Специалист ПТО
neykova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Лазарина Борисова
Специалист ПТО
lazarina.borisova@pipesystem.bg

Пайп систем

Виолета Ковачева
Инженер оценяване и остойностяване
kovacheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Елена Борисова
Инженер оценяване и остойностяване
borisova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Валентина Вълчева
Инженер оценяване и остойностяване
valcheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист оценяване и остойностяване
n.gergova@pipesystem.bg

Отдел Аварийна Поддръжка

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено
gorshteyn@pipesystem.bg

Пайп систем

Склад

Пайп систем

инж. Мария Димова
Директор Снабдяване
dimova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Андрей Чомаковски
Директор Логистика
a.chomakovski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мариана Бонева
Oперативен Координатор
boneva@pipesystem.bg

Снабдяване

Пайп систем

инж. Венислава Кирчева
Специалист снабдяване
todorova@pipesystem.bg

Пайп систем

Лиляна Иванова
Специалист снабдяване
ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Денис Борисов
Специалист снабдяване
denis.borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Екатерина Китова
Специалист снабдяване
kitova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Валентина Ангелова
Специалист снабдяване
v.angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

Деляна Стоянова
Специалист снабдяване
d.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Христо Христов
Технически сътрудник
h.hristov@pipesystem.bg

Търговски екип

Пайп систем

Антоанета Цекова
Експерт продажби
sklad@pipesystem.bg

Пайп систем

Борислав Методиев
Експерт продажби
metodiev@pipesystem.bg

Логистика

Пайп систем

Милчо Соколов
Отговорник автотранспорт
sokolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мартин Недялков
Организатор товаро-разтоварна дейност и логистика
nedyalkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Васил Фампарски
Отговорник прием стока
sklad@pipesystem.bg

Пайп систем