PSS Construction Строителен
мениджър
Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

Административен отдел

Пайп систем

Ралица Томова
Административен и HR Мениджър
tomova@pipesystem.bg

Пайп систем

Далия Гецова
PR
getzova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илко Миланов
Мениджър софтуерно развитие
milanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Велиана Златкова
Младши инженер проектант 3D
zlatkova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Петър Попстоянов
Експерт системен софтуер на БД
popstoyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мартин Симеонов
Специалист oбработка на данни
simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

Венета Георгиева
Офис Мениджър
veneta.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

Антония Владимирова
Офис Мениджър
vladimirova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариета Костадинова
Специалист HR
kostadinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Лора Веселинова
Специалист HR
veselinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мариана Бонева
Специалист HR
boneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Отдел "Безопасност и здраве при работа"

Пайп систем

инж. Димитър Димитров
Ръководител ЗБУТ и Координатор ОС
d.dimitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Радостина Герашка
Експерт ЗБУТ и QM
gerashka@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ивелин Симеонов
Експерт ЗБУТ
ivelin.simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

Весела Велинова
Експерт ЗБУТ
velinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Венелин Зарев
Експерт ЗБУТ
zarev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илиян Хаджиев
Експерт ЗБУТ
iliyan.hadzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Илиян Нисторов
Експерт ЗБУТ
nistorov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Пейчо Велинов
Отговорник ЗБУТ
p.velinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Марко Марков
Отговорник ЗБУТ
markov@pipesystem.bg

Пайп систем

Контролен блок

Пайп систем

Петя Гечева
Ръководител контролен блок
gecheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ева Иванчевa
Специалист качество
ivancheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Адриана Косинкова
Ръководител екип пропускателен режим и поддържка на системи
kosinkova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Ива Иванова
Технически сътрудник КБ
iva.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Светлана Динева
Заместник финансов мениджър
dineva@pipesystem.bg

Пайп систем

Валентина Вълчева
Експерт финансов контрол
valcheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Любомир Григоров
Експерт финансов контрол
grigorov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Сибирски
Главен Юрисконсулт
sibirski@pipesystem.bg

Пайп систем

Зоя Боцева
Mладши Юрисконсулт
botseva@pipesystem.bg

Пайп систем

Финансово-счетоводен отдел

Пайп систем

Ваня Гунева
Мениджър финанси и контролинг
guneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Бойка Иванова
Финансов анализатор
b.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Йорданка Коленкова
Главен счетоводител
kolenkova@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Ненков
Оперативен счетоводител
nenkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариана Киройчева
Оперативен счетоводител
kiroycheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Биляна Ганчева
Оперативен счетоводител
gancheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Лидия Петрова
Експерт ТРЗ
petrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Християна Петрова
Младши Експерт ТРЗ
h.petrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Екип организация на строителството

Пайп систем

инж. Николай Начев
Зам.-директор ОРС
nikolay.nachev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станьо Иванов
Специалист Качество ОРС
stanyo.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Петър Деспов
Технически сътрудник ОРС
despov@pipesystem.bg

Пайп систем
Пайп систем

Валентина Димитрова
Директор Продажби и Проекти
valentina.dimitrova@pipesystem.bg

Офертен Отдел

Пайп систем

инж. Паолина Иванова
Координатор – Офертен отдел
p.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Албена Ангелова
Координатор – Офертен отдел
angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Механджиев
Старши Специалист Офериране и Договаряне
mehandzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кралев
Старши Специалист Офериране и Договаряне
kralev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Али Юмеров
Старши Специалист Офериране и Договаряне
yumerov@pipesystem.bg

Пайп систем

Диан Илев
Специалист Офериране и Договаряне
ilev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Цветомир Катеринов
Специалист Офериране и Договаряне – част Електро
katerinov@pipesystem.bg

Отдел Проектанти

Пайп систем

инж. Димитър Манолов
Инженер проектант
manolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Свилен Стоилов
Инженер проектант
stoilov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мария Петрова
Младши инженер проектант
maria.petrova@pipesystem.bg

Архитекти

Пайп систем

Христина Христова
Архитект
hristova@pipesystem.bg

Пайп систем

арх.Сибел Сербест
Архитект
serbest@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Зорница Георгиева
Архитект
zornitsa.georgieva@pipesystem.bg

Направление Строителство

Пайп систем

инж. Владислав Русев
Оперативен мениджър - ВиК и АПГИ
rusev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Петър Вълчев
Главен инженер
valchev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Василев
Ръководител проекти
vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ради Зюмбюлски
Ръководител проекти
zyumbyulski@pipesystem.bg

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илчо Илиев
Ръководител проекти
iliev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Линева
Ръководител проекти
lineva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Галя Стоянова
Ръководител проекти
g.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Калоян Павлов
Ръководител проекти
pavlov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Богословов
Ръководител проекти
bogoslovov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Миличин
Ръководител проекти
milichin@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Адрияна Дакова
Ръководител проекти
dakova@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Александър Кехайов
Ръководител проекти
a.kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мария Динева
Ръководител проекти
m.dineva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Иван Горанов
Обектов ръководител
goranov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Вълев
Технически ръководител
valev@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Деков
Технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев
Технически ръководител
t.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Божидар Семерджиев
Технически ръководител
semerdzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Румен Паскалев
Технически ръководител
paskalev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Павел Докузов
Технически ръководител
dokuzov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Хаджиев
Технически ръководител
hadzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Налбантов
Технически ръководител
nalbantov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Калайджиев
Технически ръководител
kalaydzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кузманов
Технически ръководител
kuzmanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Емил Савов
Технически ръководител
e.savov@pipesystem.bg

Пайп систем

Милен Кабаков
Технически Ръководител
kabakov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Никола Есмеров
Технически ръководител
esmerov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Сергей Кравченко
Технически ръководител
kravchenko@pipesystem.bg

Пайп систем

Стойно Димитров
Технически ръководител
stoyno.dimitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Поцков
Технически ръководител
potskov@pipesystem.bg

Пайп систем

Тони Рупов
Технически ръководител
rupov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илия Илиев
Технически ръководител
iliya.iliev@pipesystem.bg

Пайп систем

Хасан Бимов
Технически ръководител
bimov@pipesystem.bg

Пайп систем

Сара Попова
Технически ръководител
popova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Симеон Венков
Технически ръководител
venkov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Денис Кехайов
Технически ръководител
kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Трендафилов
Помощник Технически ръководител
trendafilov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Атанас Кисьов
Помощник Технически ръководител
kisyov@pipesystem.bg

Пайп систем

Любослав Данов
Помощник Технически ръководител
danov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Иванов
Помощник Технически ръководител
dimitar.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Симеон Николов
Помощник Технически ръководител
simeon.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Димитър Шарбанов
Помощник Технически ръководител
sharbanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Малин Калайджиев
Помощник Технически ръководител
malin.kalaydzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Радостин Мaтаков
Помощник Технически ръководител
matakov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Николай Йорданов
Помощник Технически ръководител
n.yordanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Кристиян Дюлев
Ръководител проекти Инсталации
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илия Николаев
Ръководител проекти ОВиК
nikolaev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станислав Минчев
Обектов ръководител ОВиК
minchev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Боян Боянов
Ръководител проекти Електро
boyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Калин Грънчаров
Обектов ръководител Електро
grancharov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ангел Иванов
Обектов ръководител Електро
a.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Елвир Зелев
Обектов ръководител Електро
zelev@pipesystem.bg

Пайп систем

Станислав Динов
Tехнически Ръководител Електро
dinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Георгиев
Tехнически Ръководител Електро
mihail.georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Александър Милов
Специалист помпи и помпени съоръжения
milov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Марио Топалов
Геодезист
topalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Алексей Костов
Геодезист
kostov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Диян Пенев
Геодезист
penev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Галина Димитрова
Специалист ПТО
galina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Мая Баталова
Специалист ПТО
vasileva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илияна Димитрова
Специалист ПТО
dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Стоянка Костова
Специалист ПТО
kostova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Любов Иванова
Специалист ПТО
l.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослав Петров
Специалист ПТО
m.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Цветомила Ерменлиева
Специалист ПТО
ermenlieva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христина Младенова
Специалист ПТО
mladenova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ана Нейкова
Специалист ПТО
neykova@pipesystem.bg

Пайп систем

Виолета Ковачева
Специалист ПТО
kovacheva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Елена Борисова
Специалист ПТО
borisova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Марина Арсова
Специалист ПТО
arsova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Ренета Иванова
Специалист ПТО
reneta.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Пламена Маркова
Специалист ПТО
markova@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист оценяване и остойностяване
n.gergova@pipesystem.bg

Отдел Аварийна Поддръжка

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено
gorshteyn@pipesystem.bg

Пайп систем

Склад

Пайп систем

инж. Мария Димова
Директор Снабдяване
dimova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Андрей Чомаковски
Директор Логистика
a.chomakovski@pipesystem.bg

Снабдяване

Пайп систем

Лиляна Иванова
Специалист снабдяване
ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Денис Борисов
Специалист снабдяване
denis.borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Екатерина Китова
Специалист снабдяване
kitova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Валентина Ангелова
Специалист снабдяване
v.angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

Деляна Стоянова
Специалист снабдяване
d.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Христо Христов
Технически сътрудник
h.hristov@pipesystem.bg

Търговски екип

Пайп систем

Антоанета Цекова
Експерт продажби
sklad@pipesystem.bg

Логистика

Пайп систем

Милчо Соколов
Отговорник автотранспорт
sokolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мартин Недялков
Организатор товаро-разтоварна дейност и логистика
nedyalkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Поддръжка на машини

Пайп систем

Станимир Георгиев
Специалист Поддръжка машини
s.georgiev@pipesystem.bg