КАРИЕРИ

стани част от нашето семейство 

Kовачница за кадри e програма, която Пайп Систем реализира с цел предоставяне на възможност на млади хора без опит в сферата на изграждане на Водопроводни, Канализационни и Спринклерни инсталации да добият практически стаж да се докоснат до реалното изпълнение на големи строителни обекти. Идеята на тази своеобразна стажантска програма е да изгради бригади от млади и знаещи специалисти на позицията „монтажници ВиК“ и да предостави опция за издигане в йерархията на база на показаните резултати.

   

ПАЙП СИСТЕМ АД е динамично развиваща се компания в сферата на пълния инженеринг при изграждането на водопроводни, канализационни и спринклерни инсталации в България.

Компанията е сред лидерите в своя бранш.

Във връзка с разширяване на своята дейност, фирмата търси да назначи

СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ

Отговорности:

 • Поддържа връзка и комуникира с доставчици на поверените му продуктови групи
 • Комуникира с конкретен служител от страна на доставчика, определен да работи с Пайп Систем;
 • Ежедневно се самообучава по продуктовите групи;
 • Ежедневно (в началото и в края на работния ден) проверява и следи за наличностите на поверените му продуктови групи;
 • Прави заявки към одобрените доставчици в писмен вид (по одобрена бланка или от програмата с изходящ номер) при текущи нужди или недостатъчна наличност, като преди това го съгласува с Управител складово стопанство;
 • При доставка проверява дали съответстват количества, цени и съпътстващи документи (фактура, протокол, стокова разписка, сертификати, декларации за съответствие);
 • Изисква към всяка заявена стока съответния пълен набор от документи (фактура, протокол, стокова разписка, сертификати, декларации за съответствие) и отговаря за съхранението им;
 • Отговаря за рекламации при повреда или несъответствие на стоката
 • При рекламация на получена стока от доставчик, информира доставчика и проследява процеса по връщането и замяната в писмен вид по одобрена бланка
 • Спазва утвърдените правила, описани в процедурите и инструкциите от сертифицираната Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания:

 • Опит на подобна позиция (за предпочитане в строителния бранш);
 • Комуникативни умения;
 • Организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Техническото образование ще бъде считано за предимство.
 • Работа с ERP система.
 • Език: владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност: отлично владеене на MS EXCEL, MS WORD, MS OUTLOOK, MS DYNAMICS AX, BM, ICollect, „Мираж“
 • Делова кореспонденция – отлични познания

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане
 • Бонуси, обвързани с резултатите
 • Работа в млад и динамичен екип
 • Фирмено обучение на постоянна база
 • Възможност за професионално израстван

Моля, изпращайте кандидатури само на български език. Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените кандидати.

Пайп систем

ИНЖЕНЕР - ПРОЕКТАНТ ВИК

Описание:

 • Изготвяне на проекти за сградни ВиК инсталации, спринклерни инсталации,вакуумно отводняване,
 • Изготвяне на екзекутиви, посещения на обекти и участие в оперативни срещи

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование и квалификация:
 • Образование – Висше строително, специалност ВиК
 • Ограничена или пълна проектантска правоспособност
 • Английски език е предимство
 • Компютърна грамотност: AutoCAD и Microsoft Office задължително; Revit е предимство
 • Опит в проектирането на спринклерни инсталации или вакуумно отводняване се стича за предимство - желателно поне 3 години
 • Шофьорска книжка категория В е предимство

Личностни качества:

 • Точност
 • Дисциплинираност
 • Отговорност
 • прецизност
 • лоялност
 • дискретност

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане
 • Фирмено обучение
 • Работа в динамична среда
 • Възможност за кариерно развитие

Изпращайте автобиографии на български език, като посочвате референтния код на обявата. Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените кандидати.

Пайп систем

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ СТРОИТЕЛСТВО

Отговорности:

 • Разработва, предлага и прилага цялостна краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитие и управление на направление „Строителство“ в частта „изпълнение на СМР“
 • Управлява екип от обектови ръководители и технически ръководители на строителните обекти на дружеството, както и екип от съпътстващи специалисти
 • Отговаря за комуникация с възложители, строителен надзор, проектанти и др. на строителните обекти, изпълнявани от дружеството
 • Ръководи процеса по изпълнение на възложените за изпълнение проекти в цялата страна съвместно с обектовите ръководители / техническите ръководители, следи изпълнението на заложените бюджети, извършва разпределяне на ресурсите, поверени на екипа му, за изпълнение на възложените проекти
 • Разпределя проектите на членовете на екипа
 • Ръководи съвместно с направление „Човешки ресурси“ набирането на специалисти за поверения му екип, предлага назначаване, повишение и освобождаване на персонал от екипа му
 • Следи за изпълнението на заложените бюджети, разходи за ресурсно обезпечение с хора, машини, механизация и материали
 • Обобщава резултатите от изпълнението на проектите и предлага мерки за увеличаване на ефективността
 • Участва в работни срещи на етап „преговорна фаза“ на нови проекти, съвместно с Ръководител проекти и продажби
 • Носи пълна отговорност за изпълнение на проектите според договорените условия
 • Води преговори, определя ценови нива и сключва договори с фирми-подизпълнители и фирми, предоставящи външни за екипа му услуги в областта на строителството
 • Участва в разработването на вътрешнофирмени актове на фирмата

Изисквания:

 • Образование: Висше строително образование;
 • Трудов стаж: Минимум 3 години стаж на подобна длъжност.
 • Да владее английски език;
 • Личностни качества: амбициозна, резултатно-ориентирана личност с аналитично мислене, умение да управлява разнообразни екипи и проекти, умение да спазва приоритети, високоорганизиран, екипен играч;
 • Възможност за пътувания в страната;

Компанията предлага:

 • Отлично заплащане
 • Работа в млад и амбициозен екип
 • Възможност за управление на големи проекти
 • Обезпечение със служебен автомобил, лаптоп, телефон и т.н.

Контакт се бъде установен само с предварително одобрени по документи кандидати. Моля, изпращайте автобиография на български език и актуална снимка.

Пайп систем

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Oписание:

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Организира воденето и и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове
 • Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора
 • Съставя количествени сметки
 • Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
 • Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта,както и съхранението им
 • Следи за стриктното спазване на изготвения бюджет на обекта
 • Приема от бригадирите извършената робота по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование и квалификация:

 • Образование: висше - специалност Водоснабдяване и Канализация (ВиК) или Строителство на сгради и съоръжения (ССС), може и Строителен техникум
 • Шофьорска книжка категория В
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office, Auto Cad, MS Project
 • Детайлно познаване на ЗЗБУТ

Личностни качества:

 • Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност

Компанията предлага:

 • много добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати
 • фирмено обучение
 • възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
 • служебен автомобил

Изпращайте автобиографии на български език, като посочвате референтния код на обявата. Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените кандидати.

Пайп систем

СКЛАДОВ РАБОТНИК

Основни дейности:

 • Участва в товаренето и разтоварването на стоката в склада
 • Помага в сортирането и подредбата на складовите наличности в склада
 • Подготвя поръчки за изпълнение и екпедиция към клиенти

Търсим да назначим лоялна и отговорна личност на пълен работен ден.

Предлагаме:

 • добри работни условия - местоработата е в близост до Парацайс център
 • работно облекло
 • възможност за кариерно развитие
 • много добро заплащане
 • работа в млад и амбициозен екип
 • заплащане на разходи за транспорт до работното място

Моля, изпращайте автобиографиите си на български език, ние ще се свържем само с одобрените кандидати.

Адрес на местоработата: ул. Филип Кутев 137, гр. София

КАНДИДАТСТВАЙ

Избери файл
Успешно изпратено съобщение!

Успешно изпратено съобщение!
Благодарим Ви!