КАРИЕРИ

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШЕТО СЕМЕЙСТВО 

   

Пайп систем

СПЕЦИАЛИСТ ОФЕРИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни и фирмени цени, линейни графици, оферти на база техническа спецификация или архитектурни проекти;
 • Определяне на необходимите материали, елементи, детайли и коректно остойностяване;
 • Изготвяне на прогнозни себестойности за нови обекти - Уточняване на технически детайли, по спесификация, в пряк контакт с клиенти на Дружеството – архитекти и инвеститори;
 • Изготвяне на пакет документи за тръжна процедура; провеждане на тръжни процедури и участие в преговори с потенциални изпълнители;
 • Изготвяне на справки и отчети, свързани с проследяване на изпълнението на договорените дейности;
 • Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, номинирани доставчици, строителен надзор, партньори и др.;
 • Съгласуване на работата и взаимодействие с други отдели в компанията;
 • Проучване на цени и нови технологии в областта на строителството.


ИЗИСКВАНИЯ

 • Диплома за висше образование - строителен инженер;
 • Опит на подобна позиция;
 • Отлично познаване на действащата нормативна база в областта на Строителството, познаване на ЗУТ, както и всички строителни наредби и книжа;
 • Отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCad, MS Project, Internet;
 • Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;
 • Много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип;
 • Носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
 • При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнението на длъжността;
 • Познаването и ползването на ERP – софтуер е предимство;
 • Английски език на работно ниво;
 • Шофьорска книжка – категория B;


Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Пайп систем

ОБЕКТОВ РЪКОВОДИТЕЛ ОВиК

ОТГОВОРНОСТИ

Управлява и координира всички дейности, свързани с ОВиК мрежи и съоръжения на конкретен строителен обект:

 • Познава видовете сградни инсталации и съответните съоръжения.
 • Познава строителните процеси, свързани с изграждане на инсталации
 • Отчита и участва в управлението на строителните процеси по част ОВиК.
 • Участва в процеса по комуникация с възложители, строителен надзор, проектанти
 • Ръководи процеса по изпълнение на възложените за изпълнение проекти по част ОВиК на обекта със съответния подизпълнител.
 • Осъществява координация с другите специалности на обекта и обектовото ръководство.
 • Осигурява поддръжка по технически въпроси на обектовото ръководство по част ОВК.
 • Преглежда и контролира планирания график спрямо актуалния напредък по част ОВиК
 • Инициира и проверява ежедневен и ежеседмичен план за извършените СМР по част ОВиК
 • Носи отговорност за проследяване и сигнализиране изпълнение на проекта според договорените условия със съответния подизпълнител.


ИЗИСКВАНИЯ 
   

 • Образование: Висше строително образование в областта на ОВиК
 • Трудов стаж: Минимум 3 години стаж на подобна длъжност.
 • Личностни качества: Аналитично мислене, ориентираност към резултат, умение за управление на разнообразни екипи и проекти, умение за спазване на приоритети, организираност
 • Възможност за пътувания в страната
 • Шофьорска книжка, категория В


Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR

Пайп систем

СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за намирането на стоки, договаряне на цени и снабдяване с материали;
 • Поддържа връзка и комуникира с доставчици на поверените му продуктови групи;
 • Комуникира с конкретен служител от страна на доставчика, определен да работи с Пайп Систем;
 • Ежедневно се самообучава по продуктовите групи;
 • Ежедневно проверява и следи за наличностите на поверените му продуктови групи;
 • Прави заявки към одобрените доставчици в писмен вид при текущи нужди или недостатъчна наличност, като преди това го съгласува с Директор Дирекция Снабдяване;
 • При доставка проверява дали съответстват количества, цени и съпътстващи документи (фактура, протокол, стокова разписка, сертификати, декларации за съответствие);
 • Изисква към всяка заявена стока съответния пълен набор от документи (фактура, протокол, стокова разписка, сертификати, декларации за съответствие) и отговаря за съхранението им;
 • Вписва в регистъра на заявките всяка една заявка за стока;
 • Съхранява в електронен вариант на сървъра всички направени заявки;
 • Предава в електронен вид и на хартия всички сертификати от производител заедно с декларации за съответствие от продавача за съхранение в база данни;
 • Заприхождава заявената стока и ежедневно изпраща документацията към отдел счетоводство;
 • Обработва и актуализира цените на съответните продуктови групи;
 • Отговаря за рекламации при повреда или несъответствие на стоката;
 • При рекламация на получена стока от доставчик, информира доставчика и проследява процеса по връщането и замяната в писмен вид по одобрена бланка;
 • Спазва утвърдените правила, описани в процедурите и инструкциите от сертифицираната Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
 • При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или лична тайна.ИЗИСКВАНИЯ:

 • Опит на подобна позиция (за предпочитане в строителния бранш);
 • Комуникативни умения;
 • Организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Техническото образование ще бъде считано за предимство;
 • Работа с ERP система е предимство;
 • Език: владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност: владеене на MS EXCEL, MS WORD, MS OUTLOOK;
 • Делова кореспонденция – отлични познания;      

   

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR

Пайп систем

Заварчик на стоманени и медни тръби

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Опит с електродъгови заварки
 • Валиден документ за правоспособност - метод 111 (за ъглови шевове / тръби)
 • Стаж като заварчик - 2 години
 • Да разчита техническа документация - препоръчително
 • Способност за работа в екип   

   

Моля, изпращайте автобиографиите си само на български език, ние ще се свържем с одобрените кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

КАНДИДАТСТВАЙ

Избери файл
Успешно изпратено съобщение!

Успешно изпратено съобщение!
Благодарим Ви!